Xuất bản thông tin

null V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Nha khoa, Nhãn khoa và Tai mũi họng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Nha khoa, Nhãn khoa và Tai mũi họng thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp