Sisältöjulkaisija

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 12 tháng 2 năm 1961
Chức vụ:Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Họ tên: Lê Minh Hoan
Ngày sinh: 19 tháng 1 năm 1961
Chức vụ:Bí thư Tỉnh Ủy Đồng Tháp