TTHC - Lĩnh vực Đào tạo

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1487/QĐ-UBND-HC ngày 29/9/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Tải về

 

 

TTHC - Danh sách các lĩnh vực

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH