Contentverzamelaar

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 139/KH-SYT 28/10/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021
2 1919/SYT-TTrS 05/06/2020 V/v chấn chỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
3 17/KH-SYT 06/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của ngành Y tế
4 412/QĐ-SYT 23/03/2020 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
5 296/BC-SYT 30/10/2020 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của ngành Y tế
6 1104/QĐ-SYT 31/12/2019 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Y tế Đồng Tháp giai đoạn 2020-2021
7 217/BC-SYT 28/07/2020 Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Sở Y tế năm 2019
8 966/SYT-TTrS 27/03/2020 V/v thực hiện yêu cầu về phòng, chống tham nhũng
9 145/BC-SYT 03/06/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quí II và 6 tháng đầu năm 2020
10 310/BC-SYT 10/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quí IV và năm 2020
11 163/TB-SYT 12/06/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
12 215/BC-ĐGS 27/07/2020 Báo cáo kết quả của Đoàn giám sát 6 tháng đầu năm 2020 về công tác Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ và công tác tổ chức cán bộ
13 664/QĐ-SYT 03/06/2020 Quyết định về việc thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý và các hoạt động tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 311/BC-SYT 10/11/2020 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý IV/2020 và năm 2020
15 178/SYT-TTrS 22/01/2020 V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng
16 18/BC-SYT 31/01/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng
17 94/QĐ-SYT 05/02/2020 Quyết định về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Y tế
18 51/QĐ-SYT 24/01/2017 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
19 04/BC-TKT 07/01/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định giờ làm việc hành chính, phiên trực chuyên môn và quy tắc ứng xử, tác phong làm việc đối với công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2019
20 06a/QĐ-SYT 06/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Sở Y tế Đồng Tháp
— 20 artikelen per pagina
Toont 1 - 20 van 35 resultaten.

SYT - Home - MenuLeft