TTHC - Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-UBND-HC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

1

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Tải về